eZmluvy.sk


Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KAHR-21DM-1401/0174/08/ZZ01