eZmluvy.sk


Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-111DM-1301/129/363/ZZ1