eZmluvy.sk


Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-111DM-1301/014/248/ZZ01