eZmluvy.sk


Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KAHR-111SP-1201/0698/96/ZZ01