eZmluvy.sk


Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR -111SP-1101/0576/22/ZZ01