eZmluvy.sk


Zmluva č. 1029/2015/PS-OB uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 8/2011 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v úplnom znení