eZmluvy.sk


Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a poskytnúť kupujúcemu súvisiace služby špecifikované v Prílohe č. 1