eZmluvy.sk


Zmluva na poskytnutie služby uzavretá podľa §3 Zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Obchodného zákonníka